DOK: KUR-besök 2015

Rundabordssamtal på KonstitutetDen 18 februari stod Konstitutet värd för ett besök från Kulturrådet med Kultur Skåne och hela KKV-nätverket på plats. Presentationer av respektive verksamhet, rundvandring och samtal om t ex kultursamverkansmodellen, internationella samarbeten, ersättningar enligt MU-avtal och samverkan mellan konstnärliga produktionsresurser och det publika.

 

Konstitutets anteckningar Av Marika Yamoun, Konstitutet. Minnesanteckningar från Region Skåne som pdf

Deltagare

Kaffe och ankomst, fr. v. Chistel Lundberg, Timo Engström, Christel Hansson, Dyveke Zadig och Orrit Stahlenius.

Från Kulturrådet: Bongi MacDermott, handläggare för utställningsarrangörer inom bild- och formområdet, museer och bild- och form, Hbtq-frågor och jämställdhet, Regionala museer – bildkonst, regionala utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen

Anna Livén West, handläggare för bidrag till konsthantverkskooperativ, kollektivverkstäder, främjandeorganisationer och projekt inom bild-och formkonst, stöd till centrumbildningar, allmänna frågor om form och design

Från Kultur Skåne: Kamilla Rydahl, utvecklare bild och form Jaana Järetorp, utvecklare bild och form

Från Kulturförvaltningen, Malmö stad: Orrit Stahlenius, kultursekreterare, Kulturstöd Malmö: bild & form, serier, utställningsersättning och ateljéstipendier

Från KKV-nätverket:

Mediaverkstaden KKV Textiltryck KKV Monumental KKV Grafik Skånes konstförening Konstitutet

Christel Hansson, Robert Moreau, Johan Röing och Marie Loft

Anders Bräck, ordf. Mediaverkstaden Christel Lundberg, sekreterare Mediaverkstaden, konstnär Dyveke Zadig, administratör KKV Textiltryck, konstnär Josabet Werkmäster, KKV Textiltryck, konstnär Johan Röing, ordf. KKV Monumental, konstnär Jeanette Lindstedt, styrelsemedlem KKV Grafik, konstnär Christel Hansson, ordf. KKV Grafik, konstnär Aron Flemming Falk, verksamhetsledare Skånes konstförening Angelica Falkeling, ledamot i Skånes konstförening, projektanställd, konstnär Kristian Körner, verksamhetsledare och projektledare Konstitutet, konstnär Marie Loft, projektledare och metodutvecklare Konstitutet Robert Moreau, konstnärlig ledare och projektledare Konstitutet, konstnär Timo Engström, projektledare och verksamhetsutvecklare Konstitutet, industridesigner Marika Yamoun, skribent och projektadministratör på Konstitutet

Kort intro Konstitutet

Kristian Körner hälsar välkommen, genomgång av dagens program och kort presentation av lokalen; en kurslokal som samägs av Konstitutet och KKVMM och står öppen för hela KKV-nätverket.

Kultur Skåne

Jaana Järetorp och Kamilla Rydahl presenterar kort vad de arbetar med och syftet med mötet.

Fokus våren 2015 1) Kulturplanen 2) Regionala utvecklingsstrategin

Flera som närvarar på mötet sitter med i Regionen Skånes bild- och formkonstkollegium, som med regionen utvecklar Kulturplanen. Mycket arbete läggs också på Kultursamverkansmodellen i Skåne och den nya regionala utvecklingsstrategin.

Kulturen har fått en större roll än den haft tidigare, ex. inom infrastruktur och näringsliv, därav stort arbete med dessa frågor utifrån ett kulturpolitiskt perspektiv. Dokument behöver ses över och uppdateras. Vad innebär det att vara verksam som bild- och formkonstnär i vår samtid?

Dagens besök är en viktig del av hela det här arbetet. Det kommunala, regionala och statliga behöver mötas. Det är viktigt att besöka lokaler, träffa verksamma, få ansikten på folk.

 

Bragegatan 15, Sofielund

Området är genomsyrat av kulturell verksamhet och intressant i sig. Bragegatan 15 - en viktig adress i Malmös konstliv

Verksamheter i huset: Konstitutet KKV Monumental KKV Grafik Skånes konstförening Lilith Performance Studio

Fastigheten heter Fredriksborg Området Seved – Sofielund

Många passerar genom lokalerna på Bragegatan, en levande plats där konstnärlig verksamhet och kursverksamhet möter publik verksamhet, 10 min till centrum, om man med centrum menar Möllan/Triangeln, hyrorna fortfarande relativt låga.

Den 12 mars håller Region Skånes kulturnämnd sammanträde här, fokus på bild och form, konstnärlig praktik och produktion.

Anda aktörer i området: Galleriet KHM (Konsthögskolan i Malmö) Maiale Konstgjuteri

KKV Textiltryck

Presentation av Josabet Werkmäster och Dyveke Zadig.

Powerpoint som pdf

Josabet Werkmäster och Dyveke Zadig

1990 flyttade KKV-Textiltryck Malmö in i sina nuvarande lokaler som ligger på Korsgatan 6 vid Värnhem. Det är ungefär samma läge som Bragegatan (i utkanten av centrum) fast på andra sidan stan.

Verkstaden har funnits i 32 år, Dyveke har varit med från start. Föreningen och verksamheten har vuxit genom åren och är nu en av Sveriges bäst utrustade textiltryckverkstäder i Sverige med den specialutrustning som krävs för att arbeta professionellt med textiltryck.

Kommunen ger verksamhetsbidrag som täcker hyran. Kultur Skåne ger verksamhetsbidrag som delvis bekostar två administrativa halvtidstjänster

Stor föryngring på senare tid, även i styrelsen, nya unga människor tar vid vilket är en förutsättning för verkstadens fortlevnad. Ett lyft, men som också medför utmaningar. Vi arbetar aktivt med att försöka få in alla nya i verksamheten. De flesta i styrelsen är i 35-årsåldern. Alla med småbarn. Det ideella engagemanget som varit en förutsättning för verkstadens utveckling är nu svår att förlita sig på då den ekonomiskt situationen för konstnärer och designers är så extremt tuff.  Det finns en stor spridning i åldrar från 25 – 86 år i föreningen och stort intresse av kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten. Nyutbildade konstnärer har stort intresse för hantverk och textiltryck som teknik.

Undersöker möjligheterna att flytta till Beckers f.d. lokaler på Bragegatan 15, eller annan lokal i huset. Många fördelar med att samla verksamheter som liknar varandra på en plats, för ökad samverkan. Det kan också bli ett lyft för verksamheten, en nystart och att kunna forma verkstadens efter dagens behov av lösningar. Nackdelarna är att det inte är så lätt att flytta en hel textiltryckverkstad och att det skulle bli högre hyra än nuvarande. Dessutom trivs de bra där de är så det är viktigt att vid en eventuell flytt måste de veta att finns hjälp att få både praktiskt och ekonomiskt.

Det finns 4 kollektivverkstäder i Malmö, som idag samarbetar nätverksmässigt, men inte verksamhetsmässigt. En vision finns att samla alla verkstäder, med ett gemensamt galleri och showroom, som drar publik. Det hade uppskattats av medlemmarna och kan även bli ett lyft för området. Intressant att yngre personer är på väg in, pågående dialog om samverkan kring utbildningar. I dagsläget söker varje verksamhet pengar inom sitt sammanhang.

KKVTextil

KKV-Textiltryck Malmö har fyra olika anslutningsformer:

  • ordinarie medlemskap
  • Studentmedlemskap, för konststuderande, icke etablerade textilkonstnärer Gästansluten, ex konstnärer som inte tidigare jobbat med textiltryck, men vill använda tekniken
  • Projektansluten, specifika projekt, utan medlemskap i föreningen.

Samarbete med Östra Grevie folkhögskola som har en textiltrycksutbildning och med Malmö Tillskärarakademi.

Kursverksamhet Det ordnas kontinuerligt olika kurser. Tex Baskurs för yrkesverksamma konstnärer och formgivare, ca 1 gång/termin, nästa tillfälle i april, kostar 3 200 kr, vilket är dyrt för yrkesgruppen, ökad spridning via Konstitutet.

Utställningsrum – Textilkoll Textilkoll är Textiltryck Malmös forum för utåtriktad verksamhet. Där finns ingen kontinuerlig verksamhet utan utställningar arrangeras vid vissa tillfällen eller som fönsterutställningar. Den är till för medlemmarna, men man bjuder te x in Östra Grevies avgångselever från Textil konst och design att visa upp projektarbeten.

Utveckling 2012 genomfördes en stor förstudie med stöd av Region Skåne ”Nätverksutveckling textil konst”. Den lyfte fram många frågeställningar och utvecklingsmöjligheter för en vidareutveckling av Textiltryck Malmö som resurs och plattform för nya textila möten. Nätverket Textil Konst i Skåne skapades för att i ett brett fält kommunicera och synliggöra textil konst. Arbetet fortsätter nu med pengar från regionen för att utveckla möjligheterna till gestaltningsuppdrag att utföras på Textiltryck Malmö. Projektledare är Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren. Beviljat bidrag från Malmö stad för att göra en historik över verksamhetens drygt 30 år.

Jämställdhet/genusperspektiv 47 kvinnor och 3 män, ett kvinnodominerat yrke, förmedling av offentliga uppdrag och försäljning av konstverk.

Textil Manifest I samband med 30 års firande presenterades jubileumsutställningen Textil Manifest med 34 av verkstadens anslutna konstnärer som visades på Galleri 21 i Malmö i december. Det gjordes även en katalog och en historik.

I samband med utställningen startades en Artpool – som nu finns på hemsidan med möjligheter att hyra eller köpa verk. Ett nytt projekt som de hoppas ska kunna bli ett artotek så småningom.

Internationella samarbeten De har ett tätt samarbete med nätverket och föreningen Nordic Textile Art och är även medlemmar i European Textile Network Ett nystartat internationellt projekt är On your marks! Ett projekt/utbyte med konstnärer på Irland från Print Block Studio i Dublin och R-Space Gallery i Lisburn. Temat är linets historia och betydelse i de båda länderna och gemensamma workshops ska utmynna i en utställning där man också arbetar med ljud. Resultatet kommer att visas i Lisburn utanför Belfast och på Konstfrämjandet i Malmö. Tidigare internationellt utbyte har gjorts med AGA i Amsterdam.

Mediaverkstaden

Presentation av Anders Bräck och Christel Lundberg

Powerpoint som pdf

Anders Bräck och Christel Lundberg,

En kollektiv resurs för digitala medier, startade med Tidskriftsverkstaden i Lund 1988, en inrättning för Skånes kulturtidskrifter för att täcka ett behov av grafisk produktion med dyr utrustning som få hade råd med. Kulturtidskrifter startade också i Lund, flyttade till Malmö 1998. Först två föreningar som för 6–7 år sedan slogs ihop till Mediaverkstaden.

Lokaler i ett gammalt hus på Södra Förstadsgatan, väldigt centralt, utomordentligt och nödvändigt för verksamheten, driver där även Tidsskriftsbutiken, tillsammans med grannen Kulturcentralen. Både en fysisk butik och en webbutik som med stöd från Kulturrådet samlar och säljer Sveriges alla kulturtidskrifter, det enda i Sverige och Skandinavien som har det här sortimentet.

Kärnverksamheten bygger på det stora behovet av delade kollektiva resurser gällande ny dyr teknik, som snabbt föråldras och tappar värde, den digitala utrustningen har alltid varit en tyngdpunkt, fokus på spetsutrustning, ex 3D-skannrar.

En resurs för konstnärer fotografer, illustratörer, småförlag, kulturtidskrifter, småförlag, en del gallerier, inget hindrar heller att t ex en teaterförening kommer och gör en trycksak på plats eller får hjälp med bildbehandling etc.

Ca 150 medlemmar, relativt jämn könsfördelning, differentierad medlemsavgift, enskilda individer 150 och organisationer 500.

Var snabba med att köpa en 3D-skrivare för 5 år sen, även 3D-skannrar, ljud- och videostudio, fotostudio (på vinden), 2D-studio

Kursverksamhet och Multipelkonst Interna kurser för medlemmar och en kurs om multipelproduktion, som pågår för femte året och som AF subventionerar, 12 konstnärer åt gången, utgår från begreppet Multiplar och är del av en större satsning för att få konstnärer och publik intresserade av multipelkonst. Här har man gått ut brett och försökt nå konstnärer att delta i multipel.nu, en första utställning på Ystads konstmuseum, även Dunkers, Stadsbiblioteket, gallerier. Handlar om att få in konst i andra sammanhang, t ex ett hotell i Malmö, mycket utåtriktad verksamhet har bedrivits för att väcka uppmärksamhet kring Multipel.nu, ex närvaro vid Malmö Nordic, Multipel-apparat på Centralen.

Automat för multipelkonst och reklampelare

Kulturrefugen Ny satsning som lanserades nyligen, en administrativ resurs för konstnärer och kulturarbetare, produktionshandledning för enskilda kulturaktörer utan någon organisation i ryggen och som inte heller är intresserade av att starta en.

Tar betalt enligt överenskommelse, en procentuell del av avkastningen, handlar om att minimera förlusten, inte tjäna pengar.

Malmö stad

Presentation av Orrit Stahlenius

Orrit handlägger projektstöd och årsbaserade projektstöd, började sin tjänst i våras, efter en större omstrukturering, där konstområdena blivit tydligare. Har ännu inte varit med ett helt år och inte riktigt hunnit få den överblick som krävs.

Positivt att träffas så här, viktigt med samverkan kommun, region och stat.

I år startar en genomlysning av konstlivet i Malmö, stort behov av ett nytt grepp om bild- och formkonsten i Malmö. Vad har vi för förutsättningar, hur skulle vi vilja ha det?

Utredning pågår också kring nya utställningsersättningar, som infördes 2007. Var kan man söka ersättning till konstnärerna? Utställningsarrangörer behöver ett stärkt ekonomiskt stöd. Bestämmelser kring stöd måste ses över och revideras, bl a med hänsyn till MU-avtalet. En referensgrupp med arrangörer, i vilken bl a Skånes konstförening ingår, har tillsats.

Bidrag att söka som konstnär:

  • ateljéstipendium - delar ut 60 st 2-åriga på 18 000 kr kulturstipendium - kan sökas om man är i början av sin konstnärliga utveckling, även om man arbetat länge, blir man nominerad till
  • projektansökningar
  • verksamhetsansökningar

Vikten av kommunikation och synlighet, kollektivverkstäder blir nätverk, fenomen som Konstitutet och Kulturrefugen visar på stort behov från konstnärer av resurser och plattformar, kollektiva lösningar och stödåtgärder.

Ny nämnd och nytt utskott lett av Fiona Winders samverkan, region, kulturråd

Kommentar från Johan Röing Regionen har varit bra på att ge konstnärerna uppdraget att definiera sin egen situation, de är även närvarande på vernissager etc, på 80-talet var Johan Bengt-Påhlsson precis överallt, men den här typen av närvaro saknas från Malmö idag.

Samtal och diskussion

MU-avtalet

Fokus på konstnärers villkor, tariff i MU-avtalet har räknats upp i år, lägstanivåer höjts med 100 kr, förra regeringen var intresserade av MU-avtalet, med den nya regeringen visste man inte hur det skulle bli, men den har nu gett KUR uppdraget att undersöka hur avtalet tillämpas i regionerna, vilket tyder på fortsatt intresse.

Rundabordsamtal på Konstitutet

Om man som arrangör ska följa MU-avtalet, måste mer pengar eller arrangera färre utställningar, den nya regeringen har ögonen på frågan.

Från Region Skåne:

De verksamheter som erhåller verksamhetsbidrag måste tillämpa MU-avtalet enligt Region Skånes villkor för verksamhetsbidrag.

KRO-KIF fått pengar från regionen för att arrangera fyra MU-workshops under hösten, som riktar sig till konstnärer, politiker och tjänstemän, del av ett nödvändigt attitydförändringsarbete.

Samverkan

Informella nätverk mellan fria utställningsarrangörer och kollektivverksamheter, ex. Skånes konstförening utnyttjar resurser som KKV Monumental har och gör samarrangemang.

Ett skifte sedan 2005, då man blev mer inkluderande, såg varandra som tillgångar snarare än konkurrenter, alla var insnöade i sina verksamheter, då släppte prestigen, det blev roligt att samarbeta och göra saker ihop, en förändring mycket tack vare Kamilla Rydahls och Jaana Järetorps arbete inom Kultur Skåne.

Orrit Stahlenius och Kamilla Rydahl

Det finns en förståelse för varandra inom KKV-nätverket, pratar samma språk, ex. utställning på Konsthallen i Malmö, samverkan mellan Mediaverkstaden och KKV Grafik (tack vare Kamilla).

Samarbete med de stora institutionerna, inte självklart, men bra när det funkar, även publiken är intresserad av att ta del av produktionsprocessen, hur verken har blivit till. Men institutionerna har fokus på publiken, inte på konstutövarna.

Konstitutet samarbetar nu med Moderna och Skissernas, samtal pågår även med Kristianstads konsthall, alltid med konstnärer som målgrupp, ser tendenser att dessa institutioner är på väg att bredda sin målgrupp och gärna förenar publik och produktör.

KKV Grafik har samarbetat med Konsthallen i flera år. Mediaverkstaden samarbetar med Form/Design Center och Malmö Konsthall

KKV Grafik har sedan tre år tillbaka arbetat tillsammans med Konsthallen i Konstlyftet, ett samarbete mellan Daglig verksamhet LSS. 2014 hette projektet BOK och redovisades i en utställning med åtta olika dagligverksamheter på Form/Design.

Projektet GRRRAFIK 2011: ett initiativ av de fyra KKV Grafik-konstnärerna Jeanette Lindstedt, Christel Hansson, Vera Ohlsson och Gunilla Widholm som vände sig till alla institutioner och alla konstarenor som var intresserade (31 st). Projektet initierade en stor rörelse kring grafik och resulterade i många intressanta (men inte alltid tillräckligt genomtänkta) grafikutställningar, bl a på Malmö Konsthall och Moderna Museet samt en katalog och en hemsida, med fördjupning och en överblick av satsningen.

Under Malmö Nordic 2013 samarbetade KKV-Textiltryck i sitt utställningsprojekt KÄRLEKAR med Form/Design Center och med Nordic Textile Art.

Aron Flemming Falk och Angelica Falkeling

Kan konstnärliga produktionsresurser bli mer publika?

Konstitutet söker för andra året i rad pengar från Boverket för att handikappanpassa lokalerna (ett krav för att kunna bedriva offentlig verksamhet). Svårt eftersom fenomenet är nytt och myndigheter inte har tidigare erfarenhet av den här typen av verksamheter.

Intresse från fastighetsägare att få in föreningar som kombinerar produktion med publik verksamheter, i synnerhet i områden som Seved/Sofielund, med gamla industriområden som när de står öde inbjuder till inbrott och annan kriminalitet.

Kan de rikta sig till barn?

KKV Grafik har haft verkstäder med barn på Sofielund och Nydala (schablontryck) och två verkstäder i Slottsträdgården (tryck med färska blommor).

Konstitutet söker i år tillsammans med Fabrikken i DK projektbidrag för att arrangera workshops som ska utgå från konsten och konstnärlig produktion med barn från skolor i området, ex Sofielundsskolan och Kastanjeskolan.

Föryngring och arv

Inte bara KKV Textiltryck upplever en föryngring bland medlemmarna utan även KKV Grafik. Medför en ny dynamik som både är spännande och svår. Den yngre generationen har t ex inte samma erfarenhet av och inställning till ideellt arbete som den äldre.

Skånes konstförening har i och med föryngring fått en helt ny funktion, fungerar idag som en mindre konsthall med performance, konserter och genreröverskridande utställningar, de har byggt upp en ny scen för en publik som framför allt är intresserad av livekonst. Den här typen av verksamhet börjar nu även traditionella konstföreningar intressera sig alltmer för.

Unga idag är t ex mycket intresserade av boktryck, att få jobba materiellt med papper och dessa tekniker i kontrast till det digitala, även moderna typografer försöker jobba med att t ex få in mer svaj i en text, få den att se handtryckt ut. Viktigt att bevara den här kunskapen, som blir alltmer sällsynt.

Bidragsbehov

KKV-nätvärkets produktionsresurser utgör basen för konstnärligt skapande, men har resurssvaga medlemmar och är därför beroende av bidrag . Långa och snåriga ansökningsföraranden, som sällan är anpassade till verkstädernas verklighet, försvårar arbetet med att möta konstnärernas behov.

Ex från KKV Monumental, sökte pengar för en såg som gått sönder, men akut behov och lång väntan på besked resulterade slutligen i alternativ lösning, sen kom pengarna, som bara får användas till att reparera sågen.

Projektansökningar tar tid och energi, ett ökat förtroende inte bara från kommun och region, utan även från stat, skulle underlätta driften av den här typen av verksamheter.

SkyltKKVGrafik

Internationellt

KUR lyfter frågan om internationell samverkan, och att synas utanför Sverige, ex på mässor, kommersiella gallerier vill få stöd för internationella insatser.

KKV Grafik samarbetar med Künstlerhaus i Tyskland (Vera Ohlsson), har även utbyte med Skottland

Johan Röing har besökt kollektivverkstad i Berlin, en otroligt fyrkantig institution, ingen möjlighet att få utbyte med hantverkare, en helt annorlunda struktur.

Konstitutet har dialog och samarbeten med Fabrikken, det finns EU-pengar men ansökningsprocessen är svår och avskräckande, det finns heller inget bidrag på plattformsnivå, endast nätverksstöd riktade mot enskilda yrkesgrupper, vill man jobba mer generellt för hela gruppen (bild- och formkonst) är möjligheterna få.

Konstnären i sig rör sig naturligt över gränserna, där finns det också etablerade stödformer, men sedan de senaste tio åren har det dykt upp nya behov som handlar om konstnärernas organisation, produktionsresurser och som kräver andra stödformer.

Ex Grafik åker till New York, vilket de får stöd för, men det behövs också pengar när de kommer hit, stort behov av Artistst in residens, inga jättesummor, ofta moment 22, krav på att projektet inte ska vara påbörjat, samtidigt måste man ju börja med något för att göra en ansökan. Resor så billiga nu, inga problem, men boenden.

Johan Röing och Orrit Stahlenius

Stöd för fungerande utbyten över tid efterlyses. Det händer mycket i Danmark, ökat samarbete mellan Nordiska länder, det har i sin tur genererat att fler även vill besöka Skåne, det behövs bättre förutsättningar för att kunna ta emot folk.

I år har 15 miljoner plockats bort, men kulturministern har uttalat sig om 2016, och påpekat problemet.

Rundvandring

Följande verksamheters lokaler besöktes: KKV Monumental, Konstnärshotellet, Maiale Konstgjuteri, KKV Grafik, Skånes konstförening

Besök och visning av KKV Grafiks lokaler

KKV Grafik flyttade till nya lokaler på Västmanlandsgatan 2006. Verkstaden har utrustning för djuptryck, högtryck, plantryck, boktryck med bly- och trätyper för manuell användning, serigrafi, fotografiska tekniker, digitalteknik för sättning och framtagning av original samt bokbinderimöjligheter. Konstutbildningarna ser annorlunda ut idag när ingen utbildar sig enbart till målare eller grafiker. Nya behov tillkommer och tidigare tekniker kan komma att avvecklas på sikt. Det är viktigt att hela tiden förbättra och förändra lokalen och utrustningen efter behov. Senaste tillskottet är ett nytt stort screenbord + tork för screenramar som inköpts med utrustningsbidrag från KUR.

Verkstaden har under året hälsat 13 nya medlemmar välkomna, flera studenter kommer från Malmö Konsthögskolan. Det finns ett nyvaknat intresse för det grafiska uttrycket och det grafiska hantverket.

KKV Grafik är en arbetsplats för professionella konstnärer men också en mötesplats där idéer och projekt formas.

Flera internationella utbytesprogram Artists in Residence pågår bl.a. med Künstlerhaus Lukas och Hannover i Tyskland och under våren kommer kontakt etableras med Womens Studio Workshop I USA.

KKV Grafik har under tre år arbetat tillsammans med Malmö Konsthall i projektet Konstlyftet. I år var åtta LSS dagligverksamheter med i projektet BOK. Eva Hejdström och Ellisif Hals, båda från KKV Grafik arbetade som handledare och resultatet, ett flertal fantastiska Artists´Books, visades på en utställning på Form Design Center i januari 2015.

KKV Grafik har deltagit med verkstäder utomhus dels under Malmö Nordic 2013 och under projektet Plattform i Nydala och på Sofielundsfestivalen 2013 och 2014. Då har nyfikna, barn och vuxna fått pröva att göra schablontryck med färska eller torkade blommor o.a.

KKV Grafik har deltagit under Gallerinatten i samarbete med Malmö Konsthall med “Stortryck med vägvält” under GRRRAFIK 2011, med “Sandtryck” utomhus 2012 och med “Monotypi” inomhus 2013.

Dokumentationmarika