N15 – Queera strategier för konstproduktion

 

 

N15 – Queera strategier för konstproduktion är en föreläsningsserie initierad av Konstitutet och curerad av Ellen Suneson och Julia Björnberg.

Queera strategier för konstproduktion är en föreläsningsserie initierad av Konstitutet och curerad av Ellen Suneson och Julia Björnberg. Serien är uppdelad i 3 kapitel à 3 föreläsningar och bjuder in svenska och internationella konstnärer, teoretiker och aktivister. Den är en pågående diskussion om strategier för konstnärligt skapande på en patriarkal, rasistisk, funkofobisk och heteronormativ konstscen. Genom att lyssna till olika praktiker såsom omskrivningar, amatörism, rumslighet, temporalitet, misslyckanden, skam, motstånd och våld vill vi öppna upp för samtal, diskussioner, konflikter och samarbeten. Syftet är att skapa medvetenhet, inspiration och kunskap om normkritiska frågor och att levandegöra ett pågående samtal kring dessa frågor på den lokala konstscenen.

 

Kapitel 1: Aktivistisk pedagogik

Det första kapitlet Aktivistisk pedagogik diskuterar den intressanta och viktiga roll som pedagogiken spelar inom queer, antirasistisk och feministisk konst. Kapitlet lyfter hur pedagogiska strategier kan ge uttryck för subjektiva, marginaliserade, politiska eller parallella perspektiv på en patriarkal, rasistisk, funkofobisk och heteronormativ konstscen. 

Kapitel 1:1 Lisa Nyberg Marginalen, lyssnandets praktik och viljan till förändrin

Kapitel 1:2 Ana Maria Bermeo Ujueta Rasism, alibin & vita väggar

Kapitel 1:3 Sam Hultin Stadsvandring som queerfeministisk strategi

Kapitel 2: Omskrivningar

Det andra kapitlet Omskrivningar undersöker queera och dekoloniala strategier för historieskrivning. Här diskuteras hur en kan närma sig arkiv med hjälp av aktivism, iscensättningar, omhändertagande och reenactments. 

Kapitel 2:1 Temi Odumosu Decolonial politics of care in the archive

Kapitel 2:2 Mariana Alves Silva Det handlar om natten

Kapitel 2:3 Carl Åkerlund Att sjunga sig fri (från ansvar)

 

Kapitel 3: Att skriva med spända händer

Arbetet med queera, feministiska och aktivistiska strategier ser olika ut i olika fält. Poesin ligger i framkant vad gäller ett aktivistiskt och kollektivistiskt arbete. I kapitlet Att skriva med spända händer väljer vi därför att titta på ett fält som angränsar till det konstnärliga och tar del av tre tongivande poeters diskussioner om bland annat motstånd, estetik, institutionskritik och kollektivism.

Kapitel 3:1 Olga Ravn Køkkenbordet ind på Valand Fællesskab frem for l’art

Kapitel 3:2 Christine Bylund Skriver som jag sprang” – om cripat skrivande och motstånd

Kapitel 3:3 Felicia Mulinari Poesi som motstånd – att skriva fram kollektiv i en individualistisk genre

 

Om Julia Björnberg och Ellen Suneson

Julia Björnberg och Ellen Suneson har arbetat tillsammans i flera projekt. 2011 curerade de performanceserien Kroppen som politik på Malmö Konsthall. Tillsammans med Jenny Grönvall arbetar Björnberg och Suneson sedan 2010 med ett konstnärligt projekt som undersöker misslyckandet som feministisk strategi inom konst. Projektet har bland annat resulterat i performativa föreläsningar på Cirkulationscentralen och Liljevalchs Hub  (båda 2014) samt utställningarna Words will pass through our bodies, above our heads (2010) på Krets i Malmö och Again... Words will pass through our bodies, above our heads (2011) på Studio 44 i Stockholm.

Ellen Suneson (1984) är konstvetare, konstpedagog och frilansande curator. Hennes arbete fokuserar på feministisk- och queer konst, performancekonst och idéer om misslyckandet. Vid sidan om hennes frilansuppdrag forskar hon vid Konstvetenskapliga institutionen i Lund.

Julia Björnberg (1983) är frilanscurator, skribent och redaktör. För närvarande arbetar hon som konstintendent på Ystads konstmuseum. Senast curaterade hon Hannah Ryggen: Världen i väven (2015–2016) på Moderna Museet Malmö samt var co-curator till Ropen skalla – Konsten åt alla! (2016) på Malmö Konstmuseum.

 

N15 – Queer Strategies For Art Production

 

 

N15 – Queer strategies for art production is a series of lectures initiated by Konstitutet and curated by Ellen Suneson and Julia Björnberg.

The series consist of 15 lectures and invite Swedish and international artists and theorists. The series is expected to be an ongoing discussion on strategies for artistic creations in a patriarchal, racist, ableist and and heteronormative art scene. By listening to various concepts such as discursiveness, amateurism, spatiality, temporality, failure, shame, resistance and violence we wish to encourage conversation, discussion, conflicts and collaboration.

 

About Ellen Suneson and Julia Björnberg

Ellen Suneson och Julia BjörnbergJulia Björnberg and Ellen Suneson have collaborated on numerous projects. In 2011 they curated the performance series Kroppen som politik (The Body as Politics) at Malmö Konsthall. Since 2010, Björnberg and Suneson have collaborated with Jenny Grönvall in an art project investigating failure as a feministic strategy in art. Among others, the project has resulted in performative lectures at Cirkulationscentralen and Liljevalchs Hub  (both in 2014) as well as the exhibitions Words will pass through our bodies, above our heads (2010) at Krets in Malmö and Again … Words will pass through our bodies, above our heads (2011) at Studio 44 in Stockholm.

Ellen Suneson (1984) is an art historian, art educator and freelancing curator. Her work focuses on feministic- and queer art, performance art and the concept of failure. Besides her freelance jobs she is a PhD student in the Division of Art History and Visual Studies at Lund University.

Julia Björnberg (1983) is a freelance curator, writer and editor. She is currently working at Ystad Art museum. Recent, she curated and co-curated projects include Hannah Ryggen: Weaving the World (2015-2016) at Moderna Museet Malmö and Heed the Call – Art for All! (2016) at Malmö Art Museum

 
 Julia Björnberg och Ellen Suneson

Julia Björnberg och Ellen Suneson