N15 – Queera strategier för konstproduktion

 

 

N15 – Queera strategier för konstproduktion är en föreläsningsserie initierad av Konstitutet och curerad av Ellen Suneson och Julia Björnberg.

Serien är uppdelad i 3 kapitel à 3 föreläsningar och bjuder in svenska och internationella konstnärer och teoretiker. Den är tänkt som en pågående diskussion om strategier för konstnärligt skapande på en patriarkal, rasistisk, funkofobisk och heteronormativ konstscen. Genom att lyssna till olika praktiker såsom omskrivningar, amatörism, rumslighet, temporalitet, misslyckanden, skam, motstånd och våld vill vi öppna upp för samtal, diskussioner, konflikter och samarbeten. Syftet är att skapa en medvetenhet, inspiration och kunskap om normkritiska frågor och att levandegöra ett pågående samtal kring dessa frågor på den lokala konstscenen.

 

Kapitel 1: Aktivistisk pedagogik

Första kapitlet handlade om hur pedagogik kan användas som en aktivistisk strategi för att nå förändring inom konstvärlden. Lisa Nyberg pratade om hur kvalitetsbegrepp och hierarkier begränsar såväl arenor för konst som den konstnärliga praktiken. Ana María Bermeo Ujueta om hur pedagogik och aktivistisk teori kan användas i en antirasistisk strategi på en vit konstscen. Sofia Hultin om berättandet som en strategi för att omfördela makt och inom konst och aktivism. Läs mer om Lisa Nybergs föreläsning här, Ana-María Beremo Ujuetas här och Sofia Hultins här.
Läs mer

 

Kapitel 2: Omskrivningar

Andra kapitlet handlade om omskrivningar som metod för att blottlägga och synliggöra normer och strukturer samt omförhandla identiteter. Temi Odumosu pratade omskrivning som metod för att återupprätta kolonialoserade och avhumaniserade människors röster med värdighet. Mariana Alves Silvia om den queera kampens estetik som politisk praktik och vikten av att göra rum och ta plats. Carl Åkerlund om vem som har rätt till ordet och hur vi förmedlar en annans ord utan att förråda. Läs mer om Temi Odumosus föreläsning här, Mariana Alves Silvias här och Carl Åkerlunds här.

 

Kapitel 3: Poesi

Tredje kapitlet handlade om poesi som aktivistisk metod, skrivandet som motstånd och den kreativa processens innebörd för att förändra. Felicia Mulinari pratade om dikten som ett sätt att söka sig bortom individualism och mot solidaritet och kollektivism. Olga Ravn föreläste om Häxeskolan, en skrivarkurs hon hållit på Valand, om häxan som en feministisk motståndsfigur och om vikten av systerskap som metod i en kreativ process. Christine Bylund föreläste om kulturella och samhälleliga föreställningar om den cripade kroppen och hur det påverkar den egna kreativa processen. I detta kapitel var Olgas och Christines föreläsningar publika, medan Felicias endast poddades. Läs mer om Olgas föreläsning finns här och Christines här.

 

Om Julia Björnberg och Ellen Suneson

Julia Björnberg och Ellen Suneson har arbetat tillsammans i flera projekt. 2011 curerade de performanceserien Kroppen som politik på Malmö Konsthall. Tillsammans med Jenny Grönvall arbetar Björnberg och Suneson sedan 2010 med ett konstnärligt projekt som undersöker misslyckandet som feministisk strategi inom konst. Projektet har bland annat resulterat i performativa föreläsningar på Cirkulationscentralen och Liljevalchs Hub  (båda 2014) samt utställningarna Words will pass through our bodies, above our heads (2010) på Krets i Malmö och Again... Words will pass through our bodies, above our heads (2011) på Studio 44 i Stockholm.

Ellen Suneson (1984) är konstvetare, konstpedagog och frilansande curator. Hennes arbete fokuserar på feministisk- och queer konst, performancekonst och idéer om misslyckandet. Vid sidan om hennes frilansuppdrag forskar hon vid Konstvetenskapliga institutionen i Lund.

Julia Björnberg (1983) är frilanscurator, skribent och redaktör. För närvarande arbetar hon som konstintendent på Ystads konstmuseum. Senast curaterade hon Hannah Ryggen: Världen i väven (2015–2016) på Moderna Museet Malmö samt var co-curator till Ropen skalla – Konsten åt alla! (2016) på Malmö Konstmuseum.

 

N15 – Queer Strategies For Art Production

 

 

N15 – Queer strategies for art production is a series of lectures initiated by Konstitutet and curated by Ellen Suneson and Julia Björnberg.

The series consist of 15 lectures and invite Swedish and international artists and theorists. The series is expected to be an ongoing discussion on strategies for artistic creations in a patriarchal, racist, ableist and and heteronormative art scene. By listening to various concepts such as discursiveness, amateurism, spatiality, temporality, failure, shame, resistance and violence we wish to encourage conversation, discussion, conflicts and collaboration.

 

About Ellen Suneson and Julia Björnberg

Ellen Suneson och Julia BjörnbergJulia Björnberg and Ellen Suneson have collaborated on numerous projects. In 2011 they curated the performance series Kroppen som politik (The Body as Politics) at Malmö Konsthall. Since 2010, Björnberg and Suneson have collaborated with Jenny Grönvall in an art project investigating failure as a feministic strategy in art. Among others, the project has resulted in performative lectures at Cirkulationscentralen and Liljevalchs Hub  (both in 2014) as well as the exhibitions Words will pass through our bodies, above our heads (2010) at Krets in Malmö and Again … Words will pass through our bodies, above our heads (2011) at Studio 44 in Stockholm.

Ellen Suneson (1984) is an art historian, art educator and freelancing curator. Her work focuses on feministic- and queer art, performance art and the concept of failure. Besides her freelance jobs she is a PhD student in the Division of Art History and Visual Studies at Lund University.

Julia Björnberg (1983) is a freelance curator, writer and editor. She is currently working at Ystad Art museum. Recent, she curated and co-curated projects include Hannah Ryggen: Weaving the World (2015-2016) at Moderna Museet Malmö and Heed the Call – Art for All! (2016) at Malmö Art Museum

 
 Julia Björnberg och Ellen Suneson

Julia Björnberg och Ellen Suneson