Offkonst - en samtalsserie om offentlig konst

 

 

Länge dominerades offentlig konst av bestående verk, men idag ser det annorlunda ut. Nya tekniker och uttryck som idébaserad konst, ljus-, ljud- och videoinstallationer vilka används sida vid sida med traditionella material.

Den offentliga konsten har förskjutits till att även vara föränderlig och tillfällig. Syftet har därmed förändrats från monument till kommentar och den konstnärliga arbetsprocessen inkluderar nu även hur den offentliga platsen påverkar individer och användare.

Offkonst är en serie samtal om samtidens offentliga konst. Genom att bjuda in konstnärer, arkitekter, stadsplanerare, beställare, politiker och organisationer vill vi skapa ett samtal där den offentliga konsten analyseras och belyses ur olika perspektiv. Utifrån den aktuella diskursen diskuteras frågor som om det offentliga rummet fast eller temporärt; vilka tendenser som finns i uttryck, idéer och material; hur konstnärligt inflytande och samarbete i stadsplanering och andra processer ser ut samt vilka som inkluderas och vilka som exkluderas i ett föränderligt rum.

 

Fram tills nu har tre samtal hållits:

 

Offkonst I: Fasta och temporära rum

Första samtalet genomfördes som ett seminarium och tog fasta på det föränderliga offentliga konstverket. Hur det kan komma att se i framtiden samt finns det en problematik kring icke-beständiga offentliga verk. Även konstnärens roll när det offentliga konstverket ska utvecklas och utföras/uppföras diskuterades. I vilket skede bör konstnären ansluta i planeringsprocessen med arkitekter och stadsplanerare. Konkreta exempel diskuterades. Läs gärna mer om Offkonst I här!


Offkonst II: De temporära rummens polemik

I andra samtalet diskuterades hur det temporära uttrycket som konstnärer ofta arbetar med inom offentlig konst idag ser ut. Då social interaktion, ofta med kritiska inslag, är grundläggande i dessa temporära rum diskuterades frågor som hur framtidens offentliga konst kommer att se ut och förhållandet mellan konstnärlig frihet och konstnärens ansvar. Läs gärna mer om Offkonst II här!


Offkonst III: Transparadiso / Direct Urbanism

Det tredje samtalet i Offkonst-serien bestod av två tillfällen som Konstitutet arrangerade tillsammans med Barbara Holub och Paul Rajakovics, grundare av det Wienbaserade konstnärs- och arkitektkollektivet Transparadiso samt MKB, Malmö. Transparadiso har lång erfarenhet av att arbeta med konst och urbana frågor, senast i två stadsutvecklingsprojekt i Wien. MKB är medverkande partner i ett framtida praktiskt stadsutvecklingsprojekt som Konstitutet tillsammans med Transparadiso initierat. Läs gärna mer om Offkonst III här!

Axel Lieber/ Inges idée,  Piercing,  2001 Bild från Offkonst 1

Axel Lieber/ Inges idée, Piercing, 2001 Bild från Offkonst 1